Blog

1 jaar Laagvariabele Zorg

In april 2015 stelde minister van volksgezondheid Maggie De Block haar "Plan van aanpak" voor een hervorming van de ziekenhuissector voor. Dit plan stelde verschillende hervormingen voor in de gezondheidszorg, waaronder een grondige wijziging van de ziekenhuisfinanciering. Het basisprincipe van de hervorming van de financiering is dat de zorgen in een ziekenhuis worden opgesplitst in 3 clusters: laagvariabele zorg, middelvariabele zorg en hoogvariabele zorg.

Laagvariabele Zorg1 jaar Laagvariabele Zorg

Sinds 1 januari 2019 wordt, voor de ziekenhuisverblijven tijdens dewelke standaardiseerbare, weinig complexe zorg wordt verleend, die van de ene patiënt tot de andere en van ziekenhuis tot ziekenhuis weinig verschilt, het bedrag van de honoraria vergoedt via een globaal bedrag. Dit is vast en onafhankelijk van het zorgproces voor de individuele patiënt.

Deze “globale prospectieve bedragen” variëren in functie van de redenen voor de opname (pathologie) en van de aard van de behandeling, maar zijn in elk ziekenhuis identiek. Het globaal prospectief bedrag dekt de geneeskundige verstrekkingen (erelonen en bepaalde forfaits). 

De wettelijke basis van deze hervorming wordt geregeld via

Er zijn 57 patiëntengroepen die in aanmerking komen voor laagvariabele zorg waarbij er verschillende specificaties door het RIZIV zijn gedefinieerd.

Omwenteling in de werking 

De invoering van Laagvariabele Zorg bracht voor de ziekenhuizen een hele aanpassing mee in hun administratieve werking. Het zorgt ervoor dat o.a. de diensten MKG en facturatie intens moeten samenwerken. Voor elk opnamedossier dat aangeboden wordt voor facturatie moet immers onmiddellijk gedetecteerd worden of dit dossier onder LVZ valt of niet. Indien dit mogelijks het geval is, moet dit opnamedossier prioritair door de dienst MKG gecodeerd worden. Deze detectie werd voor TarFac klanten ingebouwd in de software. Zo gebeurt er een automatische controle op geregistreerde kosten in TarFac. Wanneer er een aanleidinggevende hoofdingreep aanwezig is, dan zal er automatisch laagvariabele zorg gedetecteerd worden. Deze detectie zorgt voor de vraag naar MKG om het opnamedossier prioritair te coderen. Het dossier wordt maar gefactureerd indien de MKG-codering aanwezig is met een status afgewerkt (alle data beschikbaar om een beslissing te kunnen maken). Van zodra de MKG-dienst het dossier gecodeerd heeft, kan de facturatie onder LVZ of onder het klassieke stelsel uitgevoerd worden. 

Naast een aanpassing aan het proces voor facturatie, moesten in de software uiteraard ook de nodige inhoudelijke aanpassingen gedaan worden aan de nomenclatuur en de daaraan gekoppelde bedragen.

Samenwerking met klanten loont

De aanpassingen aan TarFac en MKG werden het voorbije jaar ontwikkeld en geïmplementeerd in nauwe samenwerking met de TarFac-ziekenhuizen. Zo konden de processen optimaal gestroomlijnd en afgestemd worden op de behoeften uit de praktijk. Het TarFac-team gaf ook opleidingen op maat van elk ziekenhuis rond o.a. ereloonverdeling en correcties onder LVZ. Door deze manier van samenwerken konden alle TarFac klanten het hele jaar 2019 tijdig factureren en waren de verwerpingen van facturen door de mutualiteiten tot een minimum beperkt.

Vergelijk facturatie onder LVZ met klassieke facturatie

Omdat deze aanpassingen van de financiering en facturatie grote gevolgen hebben, is het als ziekenhuis belangrijk om de vinger blijvend aan de pols te houden. Een goede rapportage is daarom onontbeerlijk. TarFac-klanten kunnen daarom gebruik maken van hun rapportagemogelijkheden binnen TarFac of een specifieke IHI-module waarbij ze de dossiers die gefactureerd worden onder laagvariabele zorg kunnen vergelijken met een hypothetische facturatie onder de klassieke facturatieregels. Deze vergelijking kunnen ze maken voor de effectieve facturatie, waardoor bijsturing mogelijk is.

Meer weten?

Wil u meer weten over TarFac, IHI en Laagvariabele zorg? Neem dan contact op met uw accountmanager of met onze helpdesk via helpdesk@infohos.be